Общи условия

 

 

Настоящият документ съдържа общите условия,  при които "Карго Онлайн" ЕООД предоставя достъп за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu

 

Раздел I. Определение

 

Чл. 1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита сключено с приемането им и има задължителна обвързваща сила между всеки ползвател на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu

 

Раздел II. Услуги

 

Чл. 2. В рамките на абонамента "Карго Онлайн" ЕООД осигурява на своите Потребители  24 часов неограничен достъп до следните услуги:

(1)   За ТОВАРОДАТЕЛИ – създаване и провеждане на аукциони, с които да постигнат най-добрата пазарна цена и условия за превоз на своите товари. Създаваните от Товародателя аукциони могат да бъдат „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи и Спедитори или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени от него Превозвачи и/или Спедитори;

(2)   За СПЕДИТОРИ – създаване и провеждане на аукциони, с които да постигне най-добрата пазарна цена и условия за превоз на товарите на своите клиенти или да участва като посредник в превозите на създадените и публикувани от Товародатели аукциони. Създаваните от СПЕДИТОРА аукциони могат да бъдат „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени от него Превозвачи;

(3)   За ПРЕВОЗВАЧИ – участие в създадените и публикувани от Товародатели и/или Спедитори аукциони -  „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени Превозвачи.

(4)   За ТОВАРОДАТЕЛИ и/или СПЕДИТОРИ – възможност да застраховат своите и/или на своите клиенти товари при утвърден и международно признат Застраховател.

(5) За Всички потребители - възможност да застраховат ВСИЧКИ свои вземания (не само генерирарните през платформата) срещу риск от неплащане, когато продават стоки и/или услуги на отсрочно плащане - при водещ световен застраховател.

(6) Необходимо и задължитено условие е Потребителят да разполага с валиден електронен подпис издаден от оторизираните за целта дружества.

 

Раздел  III. Условия за ползване

 

Чл. 3. "Карго Онлайн" ЕООД осигурява на своите потребители неограничен по време и място достъп до online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu при спазване на следните условия:

(1)   След регистрация потребителят ползва тримесечен гратисен период (от датата на регистрация) - считано 90 календарни дни или 60 календарни дни от датата на първата си сделка, която от двете дати изтича по-късно. Първоначалната регистрация по време на гратисния период не ангажира новия потребител с последващ задължителен абонамент.

(2)   За да продължи да ползва online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu и след изтичането на гратисният период, Потребителят дължи абонаментна такса в рамер на 25 (двадесет и пет) EUR месечно без ДДС, като предплащането се извършва за период от едно тримесечие. Тримесечията са Януари-Март, Април-Юни, Юли-Септември и Октомври-Декември. Когато периодът не съвпадне с първо число на съответното тримесечие, абонаментната такса се изчислява на база на остатъка от текущото тримесечие, като месецът се приема за 30 дни.

(3)   Считано от 1-во до 15-то число на месеца, с който започва съответно тримесечие, Потребителят трябва да заплати по посочената сметка на "Карго Онлайн" ЕООД дължимата за ползване на съответното тримесечие абонаментна такса в рамер на 75 (седемдесет и пет) EUR без ДДС, с което продължава да ползва услугите предлагани от online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu

(4)   Услугите се заплащат от Потребителите само и единствено по банковите сметки на "Карго Онлайн " ЕООД съгласно текущите курсове валидни в деня на плащането.

Банковите сметки на "Карго Онлайн" ЕООД са както следва:

Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG67STSA93000024861051 BGN
            BG18STSA93000024861060 EUR

(5)   В случаите, когато изтичането на гратисния период не съвпада с началото на съответно тримесечие дължимата за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu за остатъка от текущото тримесечие сума трябва да бъде заплатена в срок от 15 календарни дни след изтичане на гратисния период.

(6)   В срок от 3 работни дни от получаване на плащането, Потребителят получава на посочената от него електронна поща фактура за извършеното плащане.

(7)   В случай на забава статусът на Потребителят от „АКТИВЕН” преминава в „ПАСИВЕН”, т.е. може да следи какво се случва на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu , но не може активно да участва в течащите процеси.

(8)   След изтичането на още 15 календарни дни сатусът на Потребителя от „ПАСИВЕН” преминава в „БЛОКИРАН” и за да бъде подновен достъпът на Потребителя, то той трябва да е заплатил съответната абонаментна такса и в нарочен e-mail до "Карго Онлайн" ЕООД да посочи периодът, за който е заплатил и съответно датата, от която този период започва да тече. Крайната дата на този период не може да бъде по-късна от датата, на която изтича текущото тримесечие.

Чл. 4. "Карго Онлайн" ЕООД си запазва правото да променя цените за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, но не и преди да е изтекъл срокът на съответното платено авансово тримесечие или остатъкът от него.

 

Раздел IV. Права и задължения на "Карго Онлайн” ЕООД

 

Чл. 5. "Карго Онлайн” ЕООД е длъжно да осигурява на своите Потребители непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu

Чл. 6. При осъществяване на дейността си "Карго Онлайн” ЕООД е длъжно да пази фирмените тайни на своите Потребители.

Чл. 7. "Карго Онлайн” ЕООД е длъжно да не предоставя на трети лица информация за Потребителите, освен ако това е предвидено в закон или когато Потребителят е дал съгласието си за това, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 8. "Карго Онлайн” ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на "Карго Онлайн” ЕООД.

Чл. 9. "Карго Онлайн” ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на Потребителя.

Чл. 10. "Карго Онлайн” ЕООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от Потребителите, както и за достоверността и съдържанието на създадените от тях аукциони.

Чл. 11. "Карго Онлайн” ЕООД не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

(1)   Произтичащи от сделки сключени между Потребителите  чрез online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu;

(2)   Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от друг потребител;

(3)   Произтекли от прекратяване на договорните отношения с Потребителите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu по каквато и да било причина.

(4)   Възникнали в резултат на непреодолима сила;

(5)   За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен своевременно.

(6)   За никакви допълнителни разходи, свързани с използването на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

Чл. 12. „Карго Онлайн” ЕООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от платформата посредством нарочно посочени за целта линкове.

Чл. 13. „Карго Онлайн” ЕООД има право да прави изменения в online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основните услуги, както и да разширява обхвата на предоставяните такива.

Чл. 14. „Карго Онлайн” ЕООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на Потребителите до online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точният график на временното блокиране на достъпа, чрез публикуване на съобщения на видно място.

Чл. 15. „Карго Онлайн” ЕООД си запазва правото да отстрани всеки един Потребител по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение, като се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент. Изключение са нарушенията описани по горе в Общите условия.

Чл. 16. „Карго Онлайн” ЕООД си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на Потребители при получаване на достатъчен брой (повече от 3) официални писмени жалби от други Потребители, придружени с необходимите доказателства и/или в случаите, в които „Карго Онлайн” ЕООД прецени, че даден Потребител представлява заплаха под една или друга форма за Потребителите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu.

Чл. 17. Предплатени суми се връщат само на Потребителя, заплатил съответната услуга, след получено официално писмено заявление на хартиен носител от представляващия Потребителя, в което е указана и фирмена сметка за тяхното получаване.

Чл. 18. "Карго Онлайн" ЕООД не носи каквато и да било отговорност за причинени вреди, щети и/или пропуснати ползи по време на изпълнение на поетите във връзка с провежданите аукциони от страните ангажименти.

Чл. 19. "Карго Онлайн" ЕООД има право да отмени регистрация за online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu по своя преценка без да е необходимо да мотивира отказа си, като уведомява заинтересованата страна в срок от 3 дни – писмено или по e-mail.

Чл. 20. "Карго Онлайн" ЕООД не носи отговорност за евентуални вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от отменената регистрация за online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu .

 

Раздел V. Задължения произтичащи от регистрацията

 

Чл. 21. Потребителят няма право да прехвърля абонамента си на трети лица. В случай, че Потребителят предостави на друго лице своят електронен подпис за достъп за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, то същият си остава титуляр на правата и задълженията произтекли от създаването и/или участието в провежданите аукциони с всички произтичащи от това законни последствия.

Чл. 22. Регистрацията на Потребителя на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu се прекратява в следните случаи:

(1)   Прекратяване на услугата по искане на Потребителя. Потребителят може да поиска прекратяване на услугата с писмено едномесечно предизвестие, отправено до "Карго Онлайн” ЕООД след заплащане на всички дължими суми. Предплатени суми за абонаментни такси не подлежат на връщане.

(2)   Достъпът на всеки от Потребителите на  online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu може да бъде прекратен незабавно едностранно с писмено предизвестие вкл. и по e-mail от страна на "Карго Онлайн” ЕООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия - задължителни за всички Потребители.

(3)   При недобросъвестно поведение от страна на Потребител, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и/или извършването на други незаконосъобразни действия.

(4)   При злоумишлени и преднамерени действия на Потребител, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии (mailbox) на посочените при регистрацията електронни адреси за връзка; използуване на софтуерните и информационни ресурси на платформата, както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или при добиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да е вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони.

(5)   „Карго Онлайн” ЕООД има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на Потребител при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал за злоупотреби и/или Потребителят не отговаря на посочените в профила телефони и e-mail адреси, нарушаване на авторски права от страна на потребителя, както и при други недобросъвестни и/или злонамерени действия.

(6)   При установена злоупотреба и/или кражба на електронен подпис достъпът на Потребителя се блокира след получаване писмено уведомление вкл. и по  e-mail от засегнатата страна. Възстанояването на достъпа на Потребителя в този случай става само и единствено след изрично писмено заявление вкл. и по  e-mail от Представляващия на засегнатата страна.

(7)   При прекратяване на достъпа до online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu без предизвестие „Карго Онлайн” ЕООД не се задължава да върне предплатената сума за абонамент.

 

Раздел VI. Приемане на Общите условия и регистрация на потребителя

 

Чл. 23. С регистрацията си ползвателят приема, че е запознат с реда и условията за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu и приема да ги спазва.

Чл. 24. Необходимо и задължитено условие е Потребителят да разполага с валиден електронен подпис издаден от оторизираните за целта дружества. В случай на промяна на собствеността и/или представителността на Потребителя, то той е длъжен незабавно да направи съответните промени в ползваният от него електронен подпис.

Чл. 25. Ползването на електронния подпис ангажира правно неговия притежател/държател по отношение на правата и задълженията за ползване на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, както и към останалите участници при създаване и/или участие в провежданите online  аукциони.

Чл. 26. В системата на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu се допуска регистрация само на юридически лица по смисъла на ТЗ, регистър БУЛСТАТ и/или други търговски субекти регистрирани по надлежният ред и техните формирования (ДЗЗД, ЕТ, ЗП и други).

Чл. 27. С регистрацията си потребителят декларира, че дава своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни и междунар. актове, по които РБ е страна .

 

 

Раздел VII. Технически изисквания

 

Ч;л. 28. За да може да ползва online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu потребителят трябва да разполага с лицензиран хардуер и софтуер покриващ минималните изисквания за ползване.

 

Раздел VIII. Права и задължения на Потребителите

 

Чл. 29. Потребителят е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги.

Чл. 30. Потребителят е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставените услуги в установения от „Карго Онлайн” ЕООД размер и по начина и срока, предвидени в настоящите общи условия.

Чл. 31. Потребителят е длъжен да не предоставя на трети лица собствения си електронен подпис за достъп до online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu.

Чл. 32. Потребителят е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, другите Потребители на същата, както и да не извършва действия по използването на предоставената информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu.

Чл. 33. Потребителят има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.

 

Раздел IX. Авторски и други права

 

Чл. 34. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu, както и графичното му оформление, са изключителна собственост и обект на авторско право на "Карго Онлайн" ЕООД.

Чл. 35. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu с комерсиална или друга цел без изричното съгласие на „Карго Онлайн” ЕООД е забранено и се счита за незаконно.

Чл. 36. Потребителите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu са отговорни за всички предоставени от тях данни, както и на всяка друга информация предоставена от тях на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu.

Чл. 37. Cargo Online (cargoonline.eu) е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика й – “Карго Онлайн” ЕООД не може да бъде използвана по никакакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите и потребителите се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка cargoonline.eu

Чл. 38. Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.

 

Раздел  XI. Заявления и предложения

 

Чл. 39. Заявления и предложения, направени от Потребители, се разглеждат и решават от „Карго Онлайн” ЕООД не по-късно от 2 седмици от получаването им, като абонатът се информира писмено за резултата.

 

Раздел  XII. Уреждане на спорове и приложимо право

 

Чл. 40. Всички спорове, породени от това споразумение или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 41. При възникване на спорове между “Карго Онлайн” ЕООД и Потребител на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентен за неговото разрешаване е АС при БТПП, като в тези случаи задължително заинтересованата страна (Потребител) представя заверено копие на сключения от него на  online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu договор и валидна и приета заявка за превоз към договора. .

Чл. 42. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия влизат в сила в деня следващ деня на публикуването им на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари www.cargoonline.eu.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.07.2018 г.

 

© 2018 "Карго Онлайн” ЕООД