Услуги

Представяме на Вашето внимание единствената по рода си online базирана платформа за провеждане в реално време на аукциони за превоз на товари  www.cargoonline.eu. След регистрация потребителят ползва тримесечен гратисен период (от датата на регистрация) - считано 90 календарни дни или 60 календарни дни от датата на първата си сделка, която от двете дати изтича по-късно. Първоначалната регистрация по време на гратисния период не ангажира новия потребител с последващ задължителен абонамент.

Необходимо и задължитено условие е Потребителят да разполага с квалифициран фирмен електронен подпис издаден от оторизираните за целта дружества, както и актуална инсталирана версия на Java.

"Карго Онлайн" ЕООД осигурява на своите Потребители  24 часов неограничен достъп до следните услуги:

  1. За ТОВАРОДАТЕЛИ – създаване и провеждане на аукциони, с които да постигнат най-добрата пазарна цена и условия за превоз на своите товари. Създаваните от Товародателя аукциони могат да бъдат „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи и Спедитори или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени от него Превозвачи и/или Спедитори;
  2. За СПЕДИТОРИ – създаване и провеждане на аукциони, с които да постигнат най-добрата пазарна цена и условия за превоз на товарите на своите клиенти или да участват като посредник в превозите на създадените и публикувани от Товародатели аукциони. Създаваните от СПЕДИТОРА аукциони могат да бъдат „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени от него Превозвачи;
  3. За ПРЕВОЗВАЧИ – участие в създадените и публикувани от Товародатели и/или Спедитори аукциони -  „ОТКРИТИ” – в които да участват всички Превозвачи или „ЗАКРИТИ” – в които да участват само и единствено специално поканени Превозвачи.
  4. За ТОВАРОДАТЕЛИ и/или СПЕДИТОРИ – възможност да застраховат своите и/или на своите клиенти товари при утвърден и международно признат Застраховател като ALIANZ .
  5. При подаване на ОФЕРТА за съответния аукцион ПРЕВОЗВАЧЪТ и/или СПЕДИТОРЪТ подписват едностранно с притежаваният от тях „електронен подпис” типов Договор за превоз на товари. Инструкциите за зареждане на модула за подписване при ползването на рaзличните браузъри като Internet Explorer, Google CHROMЕ и Mozilla Firefox се зареждат веднага след като влезете на платформата. Веднъж зареден модулът остава активен до изключване на компютъра.

5.1. Подписаният от тях едностранно типов Договор за превоз на товари получава автоматично уникален номер и не може да бъде променян, а само и единствено подписан от създателя на аукциона при избор на изпълнител.

5.2. В случай, че има участник подал по-добра оферта, участникът чиято оферта е подобрена получава веднага нотификация, че неговата оферта е подобрена. Нотификацията за сега ще бъде изпращана на посочения от всеки потребител e-mail за  контакт.

5.3. В случай, че участникът е спечелил даден аукцион и създателят на аукциона го е подписал, то подалият оферта ще получи веднага нотификация, че е спечелил конкретният аукцион и има сключен договор.

  1. При провеждане на аукцион по всяко време ТОВАРОДАТЕЛЯТ и/или СПЕДИТОРЪТ могат да го прекратят или при постигане на удовлетворяваща за него и/или за неговите клиенти цена може да избере ОФЕРТА и да сключи типов Договор за превоз преди да е изтекъл обявеният в аукциона срок. Текстът на типовия „Договор за превоз на товари” е публикуван на cargoonline.eu.
  2. С избор на ОФЕРТА ТОВАРОДАТЕЛЯТ и/или СПЕДИТОРЪТ подписват от своя страна типовия Договор за превоз на товари с „електронният си подпис”.
  3. Подписаният с електронен подпис от двете страни Договор може да бъде свален и разпечатан във формат PDF по всяко време. Същият се съхранява в архивите на cargoonline.eu за срок от 5 (пет) години – законно установен срок.
  4. След подписването с електронен подпис на типовия Договор за превоз на товари в Раздел „Заявки” на платформата всеки ТОВАРОДАТЕЛ и/или СПЕДИТОР могат да изпратят генерирана от платформата електронна „Заявка за транспорт” на описаните в аукциона товари. Същата се генерира автоматично след подписването на договора от страна на ТОВАРОДАТЕЛЯ и/или СПЕДИТОРА (в качеството му на товародател). В заявката ТОВАРОДАТЕЛЯТ и/или СПЕДИТОРЪТ попълват останалите необходими данни за осъществяването на превоза, като "Изпращач", "Получател", "Точни адреси" за товарене и разтоварване, "Пуктове" за товарене и разтоварване ( до 3 ), ""Лица за контакт" "телефони за връзка", "подробно описание на товара и опаковката", "Отправни и "Получаващи" митници, "Норми за осово и брутно натоварване" и т.н. необходими и точни данни. 

9.1. След изпращането на "Заявката за транспорт" същата се премества в "Изпратени" и стои с флаг "Изпратена";

9.2. След потвърждаването й от страна ПРЕВОЗВАЧА и/или СПЕДИТОРА (в качеството му на превозвач) заявката получава флаг "потвърдена";

9.3. В раздел "Получени" се появяват изпратените до ПРЕВОЗВАЧИТЕ и/или СПЕДИТОРИТЕ (в качеството им на превозвачи) "Заявки за транспорт", като същите стоят с флаг "Получени" и очакват "потвърждение". След поъвърждението им същите придобиват флаг "потвърдени";

9.4. Заявките могат да бъдат и разпечатани или запазени на компютъра ако има нужда.

10. След подписването с електронен подпис на типовия Договор за превоз на товари в Раздел „Застраховки” на платформата всеки ТОВАРОДАТЕЛ и/или СПЕДИТОР могат да изпратят генерирано от платформата „Запитване за застраховка” на описаниите в аукциона товари до ЗАД Алианц България, след което своевременно ше получат на посоченият от тях e-mail за контакт и конкретното предложение от застрахователя. Процедурите по застраховането на товарите са подробно описани на cargoonline.eu.  

11. За Всички потребители - възможност да застраховат ВСИЧКИ свои вземания (не само генерирарните през платформата) срещу риск от неплащане, когато продават стоки и/или услуги на отсрочно плащане - при водещ световен застраховател.

Застраховките за опция и не са задължителни.

За улеснение на Потребителите са създадени множество опции при ползването на плафтормата за проверка на създателите и участниците в аукциони – с клик на мишката върху името на потребителя (товародател, спедитор или превозвач) се отваря неговият профил, проверка на лиценз – оцветените в зелено номера са валидни, когато кликнете вурху номера на лиценза ви отваря прозорец с името и т.н. на притежателя на този лиценз - ползва се базата данни на ИААА при Министерството на транспорта), текущ рейтинг  и т.н.

Условията за ползване и последващ абонамент за неограничен по време и място достъп до online базираната платформа за провеждане  в реално време на аукциони за превоз на товари са публикувани на www.cargoonline.eu и са детайлно описани в „Общи условия”.