Лични данни

ПОЛИТИКА

за събирането, обработването, използването и съхраняването на лични данни
на потребителите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu

 

Карго онлайн ЕООД предоставя на вниманието на потребителите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu настоящите правила относно събирането, обработката, използването и съхранението на лични данни.

 1. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. Събирането, обработката, използването и съхранението на публичните фирмени данни, необходими за предостaвянето на услуги и използването на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и GDRP.
 3. Достъпът до актуалните правила за защита на личните данни (Privacy Policy) е постоянно активен от връзката в http:// cargoonline.eu.
 4. Лицата, предоставили публичните си фирмени данни с цел да използват услугите на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu, имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено (вкл. и по e-mail) до Карго онлайн ЕООД.
 5. Публичните фирмени данни които се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно са само и единствено за целите на предоставянето на услуги на потребителите на online базираната платформа за проеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu.
 6. Не се събират, обработват, използват или съхраняват лични данни за потребителите, като ЕГН, номер на документ за самоличност, лични телефонни номера и/или e-mail адреси, домашен адрес, както и такива които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; нито такива, които се отнасят до здравето и сексуалните предпочитания.
 7. Автоматично при регистрация се записва серийният номер на Вашият сертификат (електронен подпис), Вашия IP-адрес ( последователност от цифри, асоциирани с Вашия компютър ) при всяко посещение или промяна на информацията в профила Ви. Този адрес не носи някакви персонални данни за Вас, но ни помага да следим трафичното разпределение и периодично да вземаме мерки за подобряване качеството на услугите. Също така записваме някои характеристики на браузъра и на компютъра Ви (например: версия на браузъра, поддръжка на Java, разделителна способност на монитора, вид на операционната система и други).
 8. Карго онлайн ЕООД използва cookies за идентификация на трафика и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на платформата. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. Във всички случаи, ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies. В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на платформата.
 9. Когато се регистрирате, за да използвате услугите на cargoonline.eu, ще Ви бъде поискана публична фирмена информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu. При регистрацията автоматично се записва серийният номер на Вашият сертификат (електронен подпис) и неговият издател. Ще Ви бъдат поискани публични данни: Официално име на дружеството, седалище и адрес на управление, от кого се преставлява и в какво качество, ЕИК на дружеството, e-mail на дружеството, лице за контакт – име и фамилия, служебен телефон и e-mail на това лице, работните езици, № на застаховката за професионална отговорност, датата на издаването й, както и наименованието на застрахователя, а за транспортните фирми и № на лиценза за превоз и датата на неговото издаване. Тези данни са задължителни за въвеждане при регистрацияата на потребителя, за да може да се изпълнява основната фукция на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu, а именно провеждане на аукциони за превоз на товари и сключване на договори за превоз между страните.
 10. Посочените фирмени данни на лицето за контакт (e-mail и телефон) ще бъдат използвани само и единствено за получаване на официални индивидуални съобщения и уведомления от страна на администратора на online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари cargoonline.eu, както и за официална кореспонденция между страните по сключените между тях договори във връзка със създадените и/или участие в провежданите аукциони.
 11. Тази информация не се предоставя на трети лица (нерегистрирани) или организации и Карго онлайн ЕООД при никакви обстоятелства не би я предоставило без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.
 12. Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато сте регистрирани на cargoonline.eu или съгласно регламентираните от законови и други подзаконови нормативни уредби срокове (примерно копия от сключените във връзка с проведените аукциони за превоз на товари ДОГОВОРИ се съхраняват 5 години). Възможно е информацията за Вас да остане в резервни копия на платформата и след като изтриете профила си поради технологична невъзможност за нейното изтриване (например backup на база данни върху CD-ROM).
 13. Карго онлайн ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 14. Мерките за защита на фирмените данни на Потребителите са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 15. По всяко време от опцията "ПРОФИЛ" в менюто Потребителят може да промени въведената при регистрацията публична фирмена информация. Опцията се вижда само от регистрирани и влезли с електронният си подпис потребители.
 16. Поведението на Потребителите не се следи. Единствените случаи, в които може да се проследи поведението на някой от потребителите е когато има подаден писмен сигнал (вкл. и по e-mail) от друг потребител за неспазване на общите условия и/или за злоупотреба с лични данни.

Цялата информация, съдържаща се в базите данни на cargoonline.eu, е собственост на Карго онлайн ЕООД.