Типов договор

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
№ .............

 

сключен чрез online базираната платформа за провеждане на аукциони за превоз на товари WWW.CARGOONLINE.EU между:

 

  1. ..(наименование на фирмата)......................................., ЕИК: ............................ със седалище/адрес на управление гр. ....(пощенски код, населено място). ул.... (адрес по седалище)................. тел. .................. e-mail: ............................. представляванo от ...(трите имена на управителя)......................................... .................... – … (длъжност)………, наричанo по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна

и

  • .........................................................................ЕИК: ............................................... със седалище/адрес на управление гр. ................................................ ул. .............................................................. тел. ................. e-mail: ............................представляванo от ..................................................................... - .................., наричанo по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна.

 

На осносвание на проведеният аукцион на online платформата WWW.CARGOONLINE.EU с ...(номер на аукциона)...................... от  (дата)............ 202.... г. страните се споразумяха за следното:

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1. (1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи превоз на товари, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, сам и/или чрез другиго, да превози товарите от ......(място на товарененето, пощенски код, населено място)........................ до (място на разтоварването, пощенски код, населено място)................... и да ги предаде на местоназначението им съгласно условията на аукциона и този договор.

(2) За товара по ал.1, който предстои да бъде предоставен за превоз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми последния в срок до 2 часа за групаж/частичен и до 6 часа за комплектен/насипен от приемането на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез предоставянето на писмена заявка, вкл. и по e-mail  – Приложение № 1 - неразделна част от този договор.

(3) В срок от  2 часа за групаж/частичен и до 6 часа за комплектен/насипен от получаването на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми (писмено, вкл. и по e-mail) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно приемането/потвърждаването на заявката му за превоз, като изрично указва нормите на осово и брутно натоварване.

 (4) С получаването и приемането на заявката (приемане и последващо потвърждение) вкл. и по e-mail от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Договорът между страните се счита за окончателно сключен и подлежащ на изпълнение съгласно постигнатите договорености и условия на същия.

(5) Неизпълнението на задължението по чл. 1, ал. 3 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ означава автоматично приемане на заявката във вида, в който е подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Всички съобщения, уведомления, искания, покани или други документи, имащи отношение и връзка с услугите и договорките по този Договор, трябва да бъдат в писмена форма (вкл. и по e-mail)  за действителност и да бъдат изпращани на съответната договаряща страна до следните адреси:

 

За Изпълнителя:

Лице за контакт:       _______________________________

Телефон:                  _______________________________

e-mail:                     ________________________________ 

Населено място:       ________________________________

Адрес:                     _________________________________

 

За Възложителя:

Лице за контакт:       _______________________________

Телефон:                  _______________________________

e-mail:                     ________________________________ 

Населено място:       ________________________________

Адрес:                     _________________________________

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 2. Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 от този договор, трябва да съдържа: дати и час на товарене и разтоварване, обозначаване и точен адрес на товарни и разтоварни пунктове, брой и вид на необходимите транспортни средства (освен в случаите, когато същите са предмет на избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),  произход, вид, тегло, специфични особености, клас на опасност, опаковка и обем на товара, отправна и получаваща митница, имена и координати за връзка с надлежно упълномощени представители на товародателя и получателя, както и други точни, пълни и изпълними инструкции и изисквания.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да натовари товара за своя сметка на предоставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ транспортни средства.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да натовари товара в подходяща за съответния превоз опаковка.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да укрепи товара със свои средства и за своя сметка, като спази нормите за осово и брутно натоварване, като последните са предварително указани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в потвърждението за приемането на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Разходите по престои и други от неспазване на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този член са за негова сметка.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приложи към товарителниците всички необходими документи, отнасящи се до стоката и да ги предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-късно датата и часа за натоварване или по-рано в случаите по чл.6.

(2) Всички разходи, причина за които са неправилно, неточно или непълно попълнени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превозни документи (товарителница и др.) се поемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури разтоварването на товара за своя сметка и в разумен срок.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава предварително да обяви изрично като такива, всички специални товари (опасни, извънгабаритни и др.), и да предостави, при необходимост, съответните документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) В случай, че получателят на товара не може да бъде открит на посочения адрес или откаже приемането на товара, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да даде своевременни, ясни, точни и изпълними писмени (вкл. и по e-mail) инструкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действие.

(2) При неизпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по предходната алинея, той се задължава да възмезди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за наложените му глоби и/или претърпени загуби/вреди.

(3) Установяването на размера на тези глоби и/или претърпени загуби/вреди се извършва със съответните документи за заплащането им.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на този превоз, включително и всички други разходи, направени от последния, ако има такива, съгласно размера, условията и сроковете определени в този договор.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените от него превози на товарите, според условията и в сроковете, предвидени в настоящия договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на допълнително възнаграждение в случай , че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква предиспониране на товара.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши превоза съгласно условията на този договор с грижата на добър стопанин.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да превози товара в уговорения срок, да пази товара от приемането до предаването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно получателя на товара за извършването на превоза.

(3) При предаването на товара ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и получателят и/или или упълномощени техни преставители съставят констативен протокол, в който се описва състоянието на товара в момента на получаването и се вписват направените от получателя възражения.

(4) Страните по този договор и/или упълномощени техни преставители съставят констативен протокол и в случаите на погиване, липси или изгубване на товара.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящи за съответните товари средства за превоз в сроковете посочени в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже да изпълни заявката за превоз по независещи от него (форсмажорни) причини  като уведоми за това незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави превозните средства в изправно състояние и оборудване за изпълнение на договора.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички необходими документи при вътрешни, вътрешнообщностни и/или международни превози с цел срочното им осъществяване, само доколкото тези документи имат отношение към превозното средство и лицето, което го управлява.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, липсите и/или повреждането на превозвания товар, освен ако докаже, че вредата и/или изгубването се дължи на непреодолима сила или на недостатъци в опаковката, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или които не са могли да бъдат предварително забелязани/установени.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извърши превоза изцяло или отчасти с участието на последващи превозвачи/спедитори, без за това да е необходимо изрично разрешение/съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен в случаите, когато изрично е указано и/или поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. В случай, че получателят на товара не може да бъде открит на посочения адрес или откаже приемането на товара, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да задържи товара за пазене или да го вложи по предназначеното за това място, като уведоми по телефон и e-mail  своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. В случаите на предходния член, когато няма своевременни, ясни, точни и изпълними писмени (вкл. и по e-mail) инструкции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се разпореди с товара съгласно действащите нормативни актове.

Чл. 21. (1) При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението му по чл. 19, той се задължава да възмезди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за наложените му глоби и/или претърпени загуби/вреди, както и за направените разходи.

(2) Установяването на размера на тези глоби и/или претърпени загуби/вреди, както и за направените разходи се извършва със съответните надлежни документи за заплащането им.

 

IV. ЦЕНИ

 

Чл. 22. Цените, по които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши превозите на товарите, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в размер на ..(постигнатата цена на аукциона)........... BGN/EUR//USD без вкл. ДДС.

Чл. 23. Експресните превози, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подал допълнителна заявка и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я е приел, извън предварителните срокове и условия на аукциона се заплащат по допълнително договорени писмено (вкл. и чрез e-mail) между страните цени.

Чл. 24. В случай че превозването на товара бъде прекъснато/спряно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение плюс допълнително направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи вкл. и тези по чл. 7.

Чл. 25. Ако се наложи отклонение от основния маршрут за донатоварване и/или доразтоварване на превозвания товар по изрични писмени указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вкл. и по e-mail, допълнително направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се добавят към договорената цена. Тези разходи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и условията на този договор.

Чл. 26. Пренасочване на товара се допуска само при взаимно писмено (вкл. и чрез e-mail) съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащането на допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на допълнително договореното такова.

 

V. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл.27. (1) При неизпълнение на клаузи от настоящия договор и/или забава на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както следва:

т. 1         -  за ненавременно обработване на заявката по смисъла на чл. 1 ал. 3 в размер на 1% от цената по чл. 22.;

т. 2         - за неподаден в срок камион/за непревозени в срок товари – в размер на 5% от цената по чл. 22.

(2) При неизпълнение на клаузи от настоящия договор и/или забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка както следва:

т.1          - за ненавременно заявяване на товар по смисъла на чл.1 ал. 2 в размер на 1% от цената по чл. 22;

т.2          - за неподадени/неразтоварени в срок товари в размер на 5% от цената по чл. 22.

Чл. 28. Ако вредите претърпени от изправната страна са в размер по-голям от предвидената неустойка изправната страна има право да търси обезщетение съответно на вредите съгласно чл. 33 от настоящият договор.

Чл. 29. Обезщетението, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изгубване, повреждане или погиване на товара по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя според фактурната стойност на товара в местодоставянето.

 

VI. ПЛАЩАНИЯ

 

Чл. 30. Окончателните взаимни плащания между страните по настоящия договор ще се извършват в срок до..(срока за плащане)............ дни след приключване на всеки превоз и издаването на фактура, освен в случаите, когато е предвидено авансово плащане.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 31. Настоящият договор се сключва за срок до ................(датата за предаване на товара за разтоварване).

Чл. 32. Всяка от страните може да прекрати договора с 4 (четири) часово писмено предупреждение за групаж/частичен и с 12 (дванадесет) часово писмено предупреждение за комплектен/насипен (вкл. и чрез e-mail съобщение) до отсрещната страна.

Чл. 33 Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 34. Страните по настоящия договор ще решават възникналите относно изпълнението му спорове по споразумение, а когато в срок до 1 (един) месец това се окаже невъзможно – пред АС при БТПП, като всяка от страните избира по 1 арбитър, а те избират Председател.

Чл. 35. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат ТЗ, ЗЗД, ЗАвтП и другите относими международни и/или местни актове и разпоредби, свързани с изпълнението на договора..

Чл. 36. Всички срокове по този Договор започват да текат считано от момента на подписването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

Настоящият договор се състави и подписа с електронен подпис от всяка от страните.

 

Приложения:      Заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ :                                           ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

                          ..........(електроен подпис).                                  ... (електронен подпис)